مرکز نوآوری G4

پذیرش و عضویت

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت از کسب وکارهای دانش محور و ارائه خدمات به آن‌ها، اقدام به پذیرش و عضویت واحدهای فناور می‌نماید. تضمین موفقیت واحدهای فناور و دستیابی پارک به اهداف خود در گرو گزینش درست از طریق سنجش دقیق متقاضیان عضویت می‌باشد.