مرکز نوآوری G4

شرکت پسارشدی

شرکت های فناور در حال توسعه دارای شخصیت حقوقی مستقل، که موفق به فروش محصول خود در بازار شده اند. این شرکت ها به دنبال تثبیت حضور خود در بازار هستند و سطح آمادگی تجاری سازی کمتر از سه (CRL 1-3) دارند. این شرکت ها دارای برنامه کسب و کار، مدل مالی و برنامه توسعه هستند که از حمایت هاو خدمات برنامه پسارشد پارک استفاده می نماید.