مرکز نوآوری G4

شرکت رشدی

شرکت های نوپای فناور  با شخصیت حقوقی مستقل، تیم کاری مناسب و نمونه اولیه محصول هستند که محصولشان پس از تولید نمونه صنعتی قابلیت فروش در بازار دارد و سطح آمادگی فناوریشان بین هفت تا نه (TRL 7-9) است.

این شرکت ها دارای برنامه کسب و کار، مدل مالی و مسیر راه رشد هستند که از حمایت ها و خدمات برنامه رشد پارک استفاده می نمایند.