مرکز نوآوری G4

شرکت توسعه‌ای

شرکت های فناوری که به بلوغ رسیده اند و به دنبال توسعه اقتصادی هستند و دارای سطح آمادگی تجاری سازی بین چهار تا ده (CRL 4-10) می باشند، می توانند بخشی از شرکت (مثلا واحد تحقیق و توسعهR&D ) را در پارک مستقر نمایند و از خدمات برنامه توسعه پارک استفاده کنند.