مرکز نوآوری G4

قوانین

عنوان مرجع تصویب تاریخ تصویب
آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها شورای گسترش آموزش عالی ۱۳۹۰۰۳۰۷
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات هیأت وزیران ۱۳۹۱۰۸۲۱
آیین نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی غیردولتی (متشکل از اشخاص حقیقی) شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۹۱۲۲۱

قوانین کشوری

قوانین داخلی پارک