مرکز نوآوری G4

برنامه رویش

  • هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند
  • مخاطب: هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه (TRL 1-3)
  • مدت: ۶ تا ۹ ماه
  • مزایا: تامین فضای استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبری، ارائه خدمات انتقال فناوری (demo day)، امکان حضور در جشنواره دستاوردهای پارک برای عرضه ایده ها به مخاطبین مربوطه از جمله سرمایه گذاران
  • خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده ای که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.